OSTRZEŻENIE PRAWNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego oświadczamy, że właścicielem domeny internetowej jest Aguafresh Exclusivas SL (de zwana dalej FIRMĄ), z adresem w tym celu pod adresem Calle Octubre 418, urbanizacja el zorongo de Zaragoza, Hiszpania, CIF: B50912039, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sewilli. E-mail kontaktowy na stronie: info@difresh.com i numer telefonu kontaktowego 976 571 750.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z tej strony internetowej oraz subdomen i / lub katalogów (zwanych dalej łącznie „Witryną”) podlega zarówno niniejszym Ogólnym warunkom użytkowania, jak i ich własnym warunkom szczególnym (dalej „Warunki Osoby fizyczne ”), które w zależności od przypadku mogą regulować korzystanie z niektórych oferowanych w nich usług. Dlatego przed skorzystaniem z tych usług Użytkownik musi również uważnie przeczytać zarówno niniejszą Nota prawna, jak i, w stosownych przypadkach, odpowiednie Warunki szczegółowe. Podobnie, korzystanie z Witryny podlega również wszelkim powiadomieniom, regulaminom użytkowania i instrukcjom, które, przekazane Użytkownikowi przez FIRMĘ, zastępują, uzupełniają i / lub modyfikują niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania. Przez samo korzystanie z Witryny lub którejkolwiek z witryn zawartych w serwisie, Użytkownik wyraża bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

W związku z tym, jeśli kwestie wyszczególnione w niniejszej informacji prawnej nie są zawarte w Twojej umowie, prosimy o niekorzystanie z Witryny, ponieważ jakiekolwiek wykorzystanie jej lub usług i treści w niej zawartych oznacza akceptację warunków prawnych zawartych w niniejszej tekst.

SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Witrynie bez wcześniejszego powiadomienia w celu aktualizacji, poprawiania, modyfikowania, dodawania lub usuwania zawartości Witryny lub jej projektu. Zawartość i usługi Serwisu są okresowo aktualizowane. W związku z tym, że aktualizacja informacji nie jest natychmiastowa, sugerujemy, aby zawsze sprawdzać aktualność i dokładność informacji, usług i treści gromadzonych w Witrynie. Podobnie warunki i warunki zawarte w niniejszej informacji prawnej mogą się różnić, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tymi warunkami podczas ponownej wizyty w Witrynie.

Treść tej strony ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej ani nie stanowi oficjalnej i wiążącej informacji dla FIRMY. W związku z tym SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zmiany lub pominięcia, które może zawierać, niezależnie od tego, czy są one spowodowane dostarczaniem danych w ramach regularnych procedur, czy też w wyniku niewłaściwego dostępu lub wykorzystania lub źródeł dostarczania tych informacji, ani za brak dostosowania informacji do czasu rzeczywistego, tak że ani SPÓŁKA, ani żaden z jej pracowników lub dyrektorów nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody lub szkody, z jakiegokolwiek powodu, które mogą wyniknąć z powyższych okoliczności.

Dostęp do niektórych sekcji lub sekcji tej witryny internetowej może przekierowywać Cię na inne strony FIRMY, na których znajdziesz również odpowiednie Ogólne warunki użytkowania i Politykę prywatności, wszystkie zgodne z zawartymi na tej stronie. .

STAN UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Witryny wiąże się ze stanem Użytkownika Witryny (zwanym dalej „Użytkownikiem”) i oznacza pełną i bez zastrzeżeń akceptację każdego z postanowień zawartych zarówno w niniejszej Informacji Prawnej, jak iw Polityce Prywatności.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zgadza się korzystać z Usług Witryny zgodnie z warunkami wyrażonymi w niniejszej Informacji Prawnej, będąc odpowiedzialnym za ich prawidłowe użytkowanie. Niezależnie od tego, co określono poniżej, Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny w celu świadczenia usług, prowadzenia działalności reklamowej lub komercyjnej.

PEWNOŚĆ DANYCH PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Niektóre z oferowanych usług wymagają uprzedniej rejestracji Użytkownika, na korzystanie z którego musi zarejestrować się jako Użytkownik serwisu internetowego SPÓŁKI, w tym celu należy zapoznać się i wyraźnie zaakceptować, w czasie przed zapisaniem się do usługi, warunki rejestracja i Polityka prywatności.

Wszystkie informacje podane przez Użytkownika muszą być zgodne z prawdą. W tym celu Użytkownik gwarantuje autentyczność wszystkich danych, które przekazuje w wyniku wypełnienia formularzy niezbędnych do rejestracji i dostępu do niektórych usług. Obowiązkiem Użytkownika będzie również stałe aktualizowanie wszystkich informacji przekazywanych FIRMIE, tak aby zawsze odpowiadały one rzeczywistej sytuacji Użytkownika. W każdym przypadku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie składane nieprawdziwe lub niedokładne oświadczenia oraz za szkody wyrządzone SPÓŁCE lub osobom trzecim w wyniku dostarczonych informacji.

Każdy, kto wysyła komunikaty do tej witryny lub do jej właścicieli, ponosi odpowiedzialność za ich treść, również za ich prawdziwość i dokładność, a SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści wprowadzane przez osoby trzecie. Jednak zgodnie z postanowieniami art. 11 i 16 ustawy 34/2002, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, SPÓŁKA udostępnia wszystkim użytkownikom, władzom i siłom bezpieczeństwa czynną współpracę przy wycofywaniu lub W przypadku zablokowania wszystkich treści, które mogą wpływać lub naruszać ustawodawstwo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że w serwisie znajdują się treści, które mogą podlegać takiej klasyfikacji, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściciela serwisu.

KORZYSTANIE Z INSTALACJI WIADOMOŚCIOWYCH (CZAT).

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za treści, które wbrew niniejszym Ogólnym warunkom użytkowania i jakimkolwiek innym, które regulują lub mogą regulować jakiekolwiek usługi oferowane na stronie internetowej SPÓŁKI, które strony mogą przesyłać, będąc Użytkownikiem wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność z prawem.

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania lub treści, które mogą być wysyłane i / lub przeglądane za pośrednictwem komunikatora internetowego (czat). Żadna z informacji i / lub treści, które można wprowadzić i / lub przeglądać za pośrednictwem tego narzędzia, nie może być rozumiana jako treść FIRMY ani za to, że FIRMA ponosi za nie jakąkolwiek odpowiedzialność. Niezależnie od powyższego zastrzega sobie prawo do cofnięcia dostępu do tego serwisu w przypadku powzięcia wiedzy o jego niewłaściwym korzystaniu, rozumianym jako wprowadzenie treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z moralnością i porządkiem publicznym, a także w przypadku wykorzystania tego samego, co jest lub mogłoby zaszkodzić wizerunkowi firmy.

KORZYSTANIE Z ZAWARTOŚCI WITRYNY

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Witryny ani usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie z Witryny.

Użytkownik, który działa przeciwko wizerunkowi, dobremu imieniu lub reputacji SPÓŁKI, a także ktokolwiek korzysta z projektów, logo lub treści Witryny w sposób nielegalny lub oszukańczy i / lub w jakikolwiek sposób narusza prawa własności intelektualnej i przemysłowej Witryny lub treści i usług, będą odpowiadać przed FIRMĄ za swoje działania. W celach określonych w niniejszym dokumencie przez treść, bez ograniczenia tej listy, należy rozumieć teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, technologię, oprogramowanie, linki i inne treści audiowizualne lub dźwiękowe, a także ich projekt graficzny i kody źródłowe. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od:

1. a) reprodukować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w inny sposób publicznie komunikować, przekształcać lub modyfikować Treści, chyba że masz upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone;

2. b) Usuwać, manipulować lub w jakikolwiek sposób zmieniać „Prawa autorskie” i inne dane umożliwiające identyfikację zastrzeżenia praw SPÓŁKI lub jej właścicieli.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Zarówno projekt Witryny, jak i jej kody źródłowe, a także logo, znaki towarowe i inne charakterystyczne znaki, które się na niej pojawiają, należą do SPÓŁKI lub podmiotów współpracujących i są chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Podobnie obrazy, logo, melodie itp. Są chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej i przemysłowej. zawarte na serwerze FIRMY. W żadnym momencie nie można rozumieć, że korzystanie lub dostęp do Witryny i / lub usług w niej oferowanych daje Użytkownikowi jakiekolwiek prawa do wyżej wymienionych znaków towarowych, nazw handlowych i / lub znaków wyróżniających.

Jego używanie, powielanie, rozpowszechnianie, komunikacja publiczna, przekształcanie lub jakakolwiek inna podobna lub analogiczna działalność jest całkowicie zabroniona, chyba że FIRMA wyrazi na to zgodę. Licencja na korzystanie z wszelkich treści w tej Witrynie udzielona użytkownikowi jest ograniczona do pobrania przez użytkownika tych treści i ich profesjonalnego wykorzystania, pod warunkiem, że wyżej wymienione treści pozostają nienaruszone.

FIRMA deklaruje poszanowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich; Dlatego jeśli uważasz, że ta witryna może naruszać Twoje prawa, skontaktuj się z FIRMĄ pod następującym adresem e-mail: info@difresh.com.

RAMKI

FIRMA wyraźnie zabrania wykonywania „ramek” lub używania przez osoby trzecie jakichkolwiek innych mechanizmów, które zmieniają projekt, oryginalną konfigurację lub zawartość jej Witryny.

PRYWATNOŚĆ

SPÓŁKA przestrzega Ustawy Organicznej 15/1999 dotyczącej ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych aktualnych przepisów w tej sprawie, a także prowadzi Politykę Prywatności w zakresie danych osobowych, która opisuje przede wszystkim ich wykorzystanie SPÓŁKA tworzy dane osobowe, Użytkownik jest szczegółowo informowany o istotnych okolicznościach takiego wykorzystania oraz o środkach bezpieczeństwa, jakie są stosowane do jego danych osobowych, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Dlatego w przypadku, gdy użytkownik udostępni swoje dane osobowe w jakikolwiek sposób, jest o tym informowany i wyraża wyraźną zgodę na włączenie jego danych osobowych do zautomatyzowanych plików istniejących w SPÓŁCE i na ich automatyczne przetwarzanie, w tym w celu te, do których SPÓŁKA ma dostęp w wyniku przeglądania tej strony internetowej, w celu wysyłania informacji handlowych lub reklamowych. Odbiorcami tych danych będą służby handlowe i techniczne SPÓŁKI. Wspomniane działania handlowe mogą być przeprowadzane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych równoważnych środków komunikacji elektronicznej. Polityka prywatności FIRMY zapewnia w każdym przypadku korzystanie z praw dostępu, sprostowania, anulowania, sprzeciwu oraz, w stosownych przypadkach, zaskarżenia, na warunkach określonych w obowiązującym ustawodawstwie, bez uszczerbku dla prawa, które pomaga FIRMA do wypowiedzenia danej umowy lub operacji, gdy dane te są niezbędne dla ich powodzenia, mając możliwość skorzystania z wiadomości e-mail skierowanej na adres info@difresh.com.

Użytkownik zgadza się, że dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach, o których mowa w niniejszej informacji prawnej, markom, które reprezentują lub jakiemukolwiek podmiotowi współpracującemu z nimi. Podobnie, użytkownik zgadza się, że FIRMA lub jej współpracownicy wysyłają mu informacje o wszelkich produktach lub usługach, które komercjalizują. Zgoda użytkownika na przetwarzanie lub przekazywanie jego danych w sposób określony w niniejszym paragrafie jest zawsze możliwa do odwołania, bez mocy wstecznej, zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/1999.

CIASTECZKA

FIRMA może używać „plików cookie”. Pliki „cookies” to pliki tekstowe, które komputery wysyłają na Twój dysk twardy, aby zapewnić Twojemu komputerowi szybszy dostęp do wybranej strony internetowej. Celem plików cookie FIRMY jest personalizacja usług, które Państwu oferujemy, i dostarczanie informacji, które mogą Państwa zainteresować. Pliki „cookie” nie pobierają informacji z Twojego komputera ani nie określają, gdzie jesteś. Jeśli mimo to nie chcesz, aby plik „cookie” był instalowany na Twoim dysku twardym, prosimy o skonfigurowanie przeglądarki komputera, aby ich nie odbierał . Zwracamy jednak uwagę, że w każdym przypadku jakość działania serwisu może ulec pogorszeniu.

JAK PARAMETROWAĆ CIASTECZKA NA KOMPUTERZE?

Ta sprawa dotyczy wszystkich odwiedzanych witryn. Tę parametryzację można przeprowadzić w dowolnym momencie iz dowolnej przeglądarki internetowej, patrz menu Pomoc przeglądarki. Poniżej kilka przykładów:

W przeglądarce Internet Explorer ™: otwórz menu Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe; kliknij zakładkę Prywatność, a następnie wybierz żądany poziom.

W przeglądarce Firefox ™: otwórz menu Narzędzia, a następnie wybierz Opcje; kliknij kartę Prywatność, a następnie wybierz żądane opcje.

W przypadku przeglądarki Chrome ™: otwórz menu ustawień, a następnie wybierz opcję Ustawienia; kliknij opcję Parametry zaawansowane, a następnie opcję Parametry zawartości, a następnie wybierz żądane opcje.

W przypadku przeglądarki Safari ™: wybierz Safari> Preferencje, a następnie kliknij opcję Bezpieczeństwo; kliknij Wyświetl pliki cookie, a następnie wybierz żądane opcje.

OBOWIĄZKI SPÓŁKI

Niewłaściwe korzystanie z Witryny

PRZEDSIĘBIORSTWO. utworzył tę witrynę internetową w celu rozpowszechniania swojej działalności i ułatwienia dostępu do swoich usług, ale nie może kontrolować korzystania z niej w sposób inny niż określony w niniejszej informacji prawnej; W związku z tym za dostęp do Witryny i prawidłowe wykorzystanie zawartych w niej informacji odpowiada osoba, która wykonuje te czynności, a SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, niezgodne z prawem lub niedbałe wykorzystanie jej przez Użytkownika ani za wiedzę, że Nieupoważnione osoby trzecie z klasy, warunków, cech i okoliczności korzystania z Witryny i usług przez Użytkowników. SPÓŁKA nie będzie również odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z podszywania się pod osobę trzecią przez Użytkownika w jakiejkolwiek komunikacji za pośrednictwem Witryny.

Korzystanie z treści

FIRMA udostępnia całą zawartość swojej Witryny w dobrej wierze i dołoży wszelkich starań, aby była stale aktualizowana i aktualna; FIRMA nie może jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za korzystanie lub dostęp dokonywany przez Użytkowników poza obszarem, do którego skierowana jest Witryna, za których ostateczną odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku.

Wirus

SPÓŁKA zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby zagwarantować Użytkownikowi brak wirusów, robaków, koni trojańskich i podobnych elementów na swojej Stronie. Jednak środki te nie są niezawodne i dlatego nie można w pełni zagwarantować braku takich szkodliwych elementów. W konsekwencji FIRMA nie będzie odpowiedzialna za szkody, jakie może wyrządzić Użytkownikowi.

Awarie technologiczne

SPÓŁKA zawarła wszystkie niezbędne umowy w celu zapewnienia ciągłości jej Witryny i dołoży wszelkich starań, aby nie ulegać przerwom, ale nie może zagwarantować braku awarii technologicznych ani stałej dostępności Witryny i zawartych w niej usług. w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą być spowodowane brakiem dostępności i brakami dostępu spowodowanymi rozłączeniami, awariami, przeciążeniami lub spadkami sieci, których nie można przypisać FIRMIE.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Prawem właściwym w przypadku sporu lub konfliktu interpretacji warunków, które składają się na niniejszą informację prawną, a także wszelkich kwestii związanych z usługami tej Witryny, będzie prawo hiszpańskie. W celu rozwiązania wszelkich konfliktów, które mogą powstać podczas wizyty w Witrynie lub korzystania z usług, które mogą być w niej oferowane, SPÓŁKA i Użytkownik zgadzają się poddać sprawę sędziom i sądom w Saragossie.

LINKI LUB HIPERLINKI

FIRMA zapewnia dostęp do innych stron internetowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Celem tych łączy jest jedynie ułatwienie wyszukiwania w Internecie zasobów, które mogą Cię zainteresować. Jednak niektóre z tych stron nie należą do FIRMY, a ich zawartość nie jest sprawdzana, tak że w żadnym momencie FIRMA nie może być uważana za odpowiedzialną za nie, działanie połączonej strony lub za ewentualne szkody. które mogą wynikać z dostępu do niego lub korzystania z niego.

Łącze do jakiejkolwiek strony internetowej lub adresu e-mail do Witryny nie będzie dozwolone, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody FIRMY. Ponadto wspomniane linki muszą spełniać następujące warunki: (a) łącza mogą być umieszczane tylko na Stronie głównej lub stronie głównej tej witryny; (b) ustanowienie łącza nie będzie implikować żadnego rodzaju umowy, kontraktu, sponsorowania lub rekomendacji przez FIRMĘ strony, na której znajduje się łącze, chyba że wynika to z odpowiedniego stosunku umownego między stronami.

SPÓŁKA może w każdej chwili cofnąć upoważnienie, o którym mowa w poprzednim paragrafie, bez konieczności podawania przyczyny. W takim przypadku strona, która utworzyła link, musi przystąpić do jego natychmiastowego usunięcia, gdy tylko otrzyma powiadomienie o cofnięciu upoważnienia przez FIRMĘ.

CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE

Świadczenie usług Serwisu i innych oferowanych w nim usług ma co do zasady czas nieokreślony. FIRMA może jednak zakończyć lub zawiesić świadczenie usług Serwisu i / lub dowolnych usług w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla tego, co zostało określone w tym zakresie w odpowiednich Warunkach Szczegółowych. W tym celu SPÓŁKA poinformuje o takiej sytuacji na ekranie dostępu do usługi z piętnastodniowym wyprzedzeniem.

SPÓŁKA zastrzega sobie również prawo do jednostronnej zmiany, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, prezentacji i warunków Witryny, a także jej usług i warunków wymaganych do jej użytkowania.